Orgel en kansel in de Oude Lutherse Kerk

Kerkdiensten

Oude Lutherse Kerk aan het Spui Singel 411

Oude Lutherse Kerk aan het Spui Singel 411

De Nieuwe Stad Luthuliplein 11

De Nieuwe Stad Luthuliplein 11

Haarlem Witte Herenstraat 22

Haarlem Witte Herenstraat 22

Zondag 16 januari 2022
2e na Epifanie

Ds. A. Wöhle

11.00 uur Mw ds. W. Jonkers

Ds. S. van Kammen

Zondag 23 januari 2022

3e na Epifanie

Mw ds. M. Brouwer

Mw ds. W. Jonkers

Ds. S. van Kammen, Vier de Zondag