Diaconie header

Diaconie

Diaconie logo

De horizon open

Hieronder vindt u het huidige beleidsplan van de diaconie. Voor meer informatie verwijzen we u door naar de website van de diaconie, door hier te klikken.

 

(versie 19 februari 2018)

Investeren in gemeenschappen als dragers van duurzaam diaconaat. 
Beleidsplan Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam 2018-2025 

Diaconie

(foto Dimitris Vetsikas) 

Zeven jaar geleden formuleerden we in ‘We blijven appelboompjes planten’ ons beleid voor de periode 2011-2017. In die zeven jaar is onze kerkgemeente ingrijpend veranderd. Er ontstonden financiële tekorten in de kerkekas. Kerkgebouwen werden gesloten en onze kerkgemeenschappen van Johanneskapel, Augustanakerk en Maarten Luther Kerk vielen deels uiteen. Het aantal predikanten verminderde. We fuseerden met luthers Haarlem. En we vierden ons 425 -jarig bestaan in 2013 en 400 jaar Lutherse Kerk Haarlem in 2016. En ook in onze wereld is er veel veranderd. Toegenomen zorg over het klimaat. De wereldwijd toegenomen vluchtelingenstroom. De individualisering en eenzaamheid. Veranderingen in de zorg. We gingen door een economische crisis. Europa. Het vreemdelingendebat. Aanslagen en ervaren van onveiligheid. Maar…. we bleven onze appelboompjes planten. Nu in Lutherjaar 2017 maken we balans op en trekken we de komende zeven jaar weer verder. In geloof en vertrouwen en met een open en nieuwsgierige blik naar onze stad en onze wereld. ‘Voetje voor voet…. de horizon open’ (uit Ld. 822, Jan Marten de Vries). 

1. Korte terugblik

 In de afgelopen zeven jaar ging ons basiswerk door, het gemeentediaconaat. Het trouwe dienstwerk vaak achter de coulissen: bezoeken van mensen, een bloemetje of kaartje, de 2 dienst aan tafel, de voorbede, het collecteren, de ouderenuitjes, de stille hulp, de Adventsen kerstactie, het diaconaal vakantiewerk etc. We gingen door. We bouwden aan gemeenschapsopbouw via Kopje Thee+ in de Rivierenbuurt en in Amstelveen. Onze Lutherhof vierde haar 100-jarig bestaan. We bouwden zelfs een nieuw hof, de Augustanahof. Daarnaast investeerden we in andere projecten. We noemen: Plek onder de Zon, Werken aan Werk, Kapeldiensten vreemdelingenbewaring Schiphol, verdieping relatie met Spirit, vele activiteiten op het gebied van hulp en begeleiding van vluchtelingen (waaronder Stap Verder en steun aan Wereldhuis en Stem in de Stad), start van gasthuizen ‘In de Roos’ en recent ‘In de Waard’, de Pride-activiteiten en diverse andere evenementen op het Spui, het werelddiaconaat en oecumenische contacten wereldwijd. Verder konden we met grote inzet van ons Oude Mannen en Vrouwen Huis de herbestemming van de Wittenberg afronden en het Luther Museum voorbereiden. We werkten nauw samen met zusterdiaconieën en andere partners en gaven inhoudelijk en financieel support aan vele projecten in stad, regio en wereldwijd. Er gingen nieuwe mensen meedoen in ons werk. We investeerden in communicatie: we lieten zien wie we zijn, wat we doen en waarom we het doen. En waar nodig lieten we onze (protest)stem horen. Dit werd geregeld opgepakt in diverse media. Zo is er in deze 7 jaar hard gewerkt door onze plm. 120 diakenen en (andere) vrijwilligers en het diaconaal team vanuit diaconaal centrum ‘In de Zwaan’. We hebben het al vanaf 2006 ingezette spoor ‘minder fonds en meer gemeenschap’ doorgetrokken en in het klein en in het groot onze appelboompjes met vreugde geplant. 

2. Met vertrouwen verder 

Er zijn veel veranderingen en er is het onvoorstelbare lijden in onze wereld. En toch zijn we hoopvol en optimistisch. We weten van genade en barmhartigheid. Daarom gaan we met vertrouwen en vreugde door. We kennen onze diaconale roeping en zien de kansen en mogelijkheden van onze gemeenschap. De velden zijn wit (Joh. 4) en de horizon is open. Ook na Lutherjaar 2017 blijven we hervormen. 

3. Onze missie 

Kernopdracht van de diaconie is helpen waar geen helpers zijn. We gaan voor barmhartigheid en recht in onze stad en in onze wereld en richten ons vooral op mensen in de knel. Inhoudelijk en organisatorisch zijn we onlosmakelijk verbonden met de lutherse gemeente Amsterdam (waartoe ook Amstelveen en Haarlem e.o. behoren). Inhoudelijk, want het diaconaat ontspringt aan de viering aan tafel (Avondmaal) en is voluit verbonden met de liturgie, het pastoraat en het apostolaat. De diaconie helpt de kerk een diaconale kerk te zijn. Meer nog: de diaconie gaat voor een diaconale stad en wereld! De diaconie wil onze brandpunten en ankerplaatsen helpen om de, in het afgelopen jaar uitgetekende, ‘houtskoolschetsen’ en beleidsplan Lutherse Gemeente handen en voeten te geven voor w.b. de diaconale doelen. Organisatorisch, diakenen vormen met de ouderlingen en de predikanten de kerkenraad. De diaconie heeft kerkordelijk vastgelegde eigen werkruimte, maar legt -van harteverantwoording af aan de kerkenraad. 

4. Onze strategie 

We zijn optimistisch over de toekomst van de kerk. We geloven dat onze samenleving behoefte heeft aan verbinding en aan ankerplekken voor ontmoeting, zingeving, troost en inspiratie. Daar hebben we als kerk geen monopolie op, maar er is alle reden om zelfbewust present te zijn. We hebben immers iets te delen: onze inspiratie (genade, geloof, bijbel), 3 onze lutherse achtergrond (vrolijkheid en vrijheid), onze goed bewaarde geschiedenis, onze gebouwen, onze gemeenschappen en middelen (onroerend goed, levend geld en vermogen) en het onderdeel-zijn van de wereldwijde lutherse en oecumenische gemeenschap. Tegen deze achtergrond zetten we als diaconie in op het investeren in gemeenschappen als dragers van duurzaam diaconaat. We willen dat in de eerste plaats doen op die plekken waar we fysiek aanwezig zijn in onze stad: onze kerkgebouwen, maar ook onze hofjes, het Kemperblok, Luther Museum en kerkzaal Wittenberg. Deze plekken willen we bewaren en we willen met diakenen/vrijwilligers uit onze kerkgemeenschap en vrijwilligers uit de buurten, die zich hierdoor uitgenodigd voelen, werken aan:

 1. Omzien naar elkaar en buurt en stad als leefstijl en via concrete activiteiten. Dit omzien is wat ons betreft verankerd in het omzien van de Eeuwige naar onze wereld (Luc. 1: 68). We gaan voor plekken waar mensen gekend worden en met eigen talenten en kwetsbaarheid mee kunnen doen. 

2. Liturgie. In de Oude Lutherse Kerk, Haarlem en De Nieuwe Stad is dit evident, maar we zoeken dit in uiteenlopende (soms lichte) vormen ook voor de andere plekken. Liturgie en diaconie horen bij elkaar. De liturgie houdt ons gaande, voedt, inspireert, corrigeert ons en helpt ons niet te bezwijken onder het gewicht van het leed in onze wereld. Het ‘Heer ontferm U’ uit te spreken. En een zekere lichtheid in ons diaconale werk te bewaren. Het verbindt ons met onze lutherse traditie en laat zien wie we zijn. 

3. Zichtbaarheid: kerk en dus ook diaconie is communicatie. We vinden het belangrijk om dit samenhangend en effectief te organiseren en daarin te investeren. Zo laten we zien wie we zijn (luthers, kerk & diaconie), worden we gevonden door hulpvragers en partners, werken we aan draagvlak en laten we onze stem horen in het maatschappelijk debat of bij concreet onrecht, ons protest. En zo laten we onze veelkleurigheid zien, maar ook onze samenhang want al die verschillende plekken horen toch bij elkaar en kunnen elkaar versterken en inspireren. We willen daarom o.m. ons mooie logo op elk gebouw van onze lutherse gemeenschap! Via deze aanpak gaan we extra nieuwe energie losmaken. In onze gemeenschap en verder. Nieuwe mensen gaan zich met ons verbinden en gaan meedoen. Naast de voortgang van ons diaconale werk werken we zo mee aan een duurzame toekomst van onze lutherse gemeenschap. 

Diaconaat doe je niet alleen, maar samen. We werken om inhoudelijke en praktische redenen niet alleen, maar met partners. Met andere diaconieën -waaronder onze protestantse zusterdiaconie- en kerken. Goede voorbeelden zijn SLOA (Luthers vakantiewerk), het Wereldhuis, Stap Verder, Stem in de Stad, Mission House, Kerk in Actie en Lutherse Wereld Federatie. Met het oog op de kwaliteit en toekomst van kerk en diaconie pleiten we voor oecumenisch beraad in onze steden. Een ‘staf’-kaart van de stad waarbij we in oecumenisch verband bespreken hoe we als kerk present kunnen blijven in de buurten, dienstbaar en missionair. Het Evangelie zichtbaar en tastbaar. Op plekken waar we als lutheranen niet fysiek aanwezig zijn ondersteunen we -naar behoefte en vermogen- diaconaal werk van zusterdiaconieën. We werken niet alleen samen met kerkelijke partners, maar ook -van harte- met andere organisaties. 

5. De uitvoering 

A. Lutherse plekken in Amsterdam, Amstelveen en Haarlem 

Graag willen we als diaconie in de komende jaren extra ondersteuning geven op onze lutherse locaties. We ondersteunen o.m. onze brandpunten om de in het afgelopen jaar 4 getekende ‘houtskoolschetsen’ en het in februari 2018 vastgestelde beleidsplan van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam handen en voeten te geven. 

Lutherse plekken

1. Oude Lutherse Kerk. Organisatieopbouw van het diaconaal en pastoraal team en toerusting van vrijwilligers. De Oude Lutherse Kerk ligt in het hart van onze stad. Via openstellingen en evenementen kunnen we heel veel mensen bereiken en zichtbaar zijn. Goede voorbeelden zijn de Prideactiviteiten, zomeropenstellingen, Open Monumentendagen, Plek onder de Zon, de maaltijden met bv. de Regenboog en de Groninger Diensten. De diaconie geeft inhoudelijke en organisatorische steun. We zouden heel graag samen met de kerkrentmeesters, Kerkelijk Service Bureau, Brandpunt Stad en de predikanten onderzoeken hoe in de toekomst naast incidentele activiteiten -uiteraard met inachtneming van de kaders van de samenwerking met de UvA- de OLK en Huis op het Spui (Handboogstraat 4) meer een open functie zouden kunnen krijgen. 

2. De Nieuwe Stad. Onze gemeenschap in Zuidoost wil samen met de andere ‘eigenaar’- kerken en gebruikers een op de buurt gericht ‘family’-project opzetten. Dit gaan we ondersteunen. Hiermee is al een begin gemaakt in nauwe samenwerking met ds Lieske Keuning en diakenen en ander kader uit onze gemeente en de andere kerken. We blijven ondersteuning geven aan het oecumenische diaconale project Stap Verder aan de Hoogoord. Een initiatief mee van ons luthers Brandpunt in Zuidoost. Verder willen we in de komende jaren in overleg met ons Brandpunt onderzoeken of er in Zuidoost een nieuw luthers hofje kan worden gesticht. 

3. Haarlem. Ons Brandpunt Haarlem wil een nieuwe buurtactiviteit opzetten mogelijk in de vorm van een project ‘Kopje Thee+’ (zoals in de Amsterdamse Rivierenbuurt). De diaconie gaat dit ondersteunen. De diaconie blijft van harte ondersteuning geven aan het oecumenische werk van Stem in de Stad en andere projecten zoals African Divine Church (Kenia), Voedselbank en Urgente Noden. Haarlem wil de oriëntatie op de LWF (Lutherse Wereld Federatie) vergroten. De jaarlijkse Agapé-maaltijd is een prachtige vorm van investeren in gemeenschap en inspirerend voor andere lutherse plekken. 

4. Haarlems hofje. De diaconie zou graag met het bestuur van het Haarlems Hofje nagaan hoe bewoners kunnen worden betrokken bij diaconale activiteiten bv. bij de onder 3 beschreven plannen. 

5. Van Brants Rushof. In het Van Brants Rushof (Nieuwe Keizersgracht) wonen 26 studenten. De diaconie wil samen met de regenten van het Hof graag onderzoeken hoe deze jonge bewoners uitgedaagd kunnen worden om mee te doen in het diaconale werk. Bv. bij de activiteiten rond de Wittenberg, activiteiten met vluchtelingen of evenementen op het Spui. 

6. Lutherhof. De Lutherhof biedt beschermd wonen aan 66 jongeren en ouderen. Het bestuur van de Lutherhof biedt de bewoners een goede plek om te wonen, maar ontwikkelt ook buurtgerichte activiteiten. Sinds enkele jaren worden er in de bestuurskamer ook weer vespers gehouden voor hof en buurt. De diaconie wil dit graag ondersteunen en versterken en met het bestuur zoeken naar vormen waarbij bewoners actief mee gaan doen in onze diaconale activiteiten in de stad. De maaltijden voor vluchtelingenjongeren i.s.m. Spirit zijn hiervan een inspirerend voorbeeld. 

7. Augustanahof. Deze nieuwe loot van luthers Amsterdam is in 2017 geopend. Een plek waar ouderen kunnen wonen met een sociaal vangnet, maar waar ook jongeren wonen. Bij de toewijzing is uitdrukkelijk gekeken naar de bereidheid om zich te committeren aan het omzien naar elkaar en de buurt. Hiervoor is de Regel van de Augustana opgesteld. In de komende jaren zal de Augustana-gemeenschap (dat is bewoners, kerk en buurt) moeten aarden en zullen we werken aan een goed beheer. Intussen zijn de eerste activiteiten gestart: wekelijkse kapelviering voor hof & buurt, wekelijkse buurtmaaltijd, buurtactiviteiten zoals koffie/thee-ochtend en themabijeenkomsten. De diaconie houdt in nauwe samenwerking met de bewonerscommissie sturing en ondersteunt o.a. via de diaconaal medewerker. 

8. Johanneskapel-gemeenschap. In Amstelveen hebben we geen eigen locatie meer. Maar de mensen zijn er nog wel. Ds Sietse van Kammen organiseert maandelijkse bijbel- en ontmoetingsmiddagen in de Protestantse Kruiskerk. Ook is er de bezoekgroep die de veelal oudere gemeenteleden opzoekt. Mw Ute Braun (gemeentediaconaat) organiseert met anderen een jaarlijks uitje en de kerstactie. Voor de diaconie is het een erezaak om trouw te zijn aan Amstelveen en waar nodig ondersteuning te geven. Een nieuw project -waar ook vrijwilligers uit de Johanneskapelgemeenschap bij betrokken zijn- is de uitbreiding naar Amstelveen en regio van het scholenproject Plek onder de Zon. Daar gaan we mee door. 

9. Maarten Luther Kerk. Dit kerkgebouw is de enig overgebleven kerk in de Rivierenbuurt. Daarom hebben we hiermee als lutherse gemeente, oecumenisch gezien, een bijzondere verantwoordelijkheid. We zijn dan ook blij dat de Kerkenraad dit gebouw wil bewaren. Schouder aan schouder met de Kerkrentmeesters zijn we volop bezig om de MLK een 6 duurzame toekomst te geven. Kerndoelen zijn: zorgen voor een verantwoorde en bestendige exploitatie zodat het pand bewaard kan blijven en ingezet voor kerk, diaconie en buurt. Dit uiteraard met inachtneming van de aanbevelingen uit de kortgeleden besproken evaluatie in de kerkenraad. Inhoudelijk en qua programma werkt de diaconie hierbij nauw samen met Brandpunt Stad. Activiteiten o.a. het theaterproject MetElKaar dat we nieuwe impulsen gaan geven, de Burenmaaltijd, de SingAlong, de ouderenbijeenkomsten. MLK en de activiteiten vanuit de gasthuizen en diaconaal centrum in het Kemperblok kunnen elkaar versterken. Na de in 2018 geplande verbouwing is het eerste doel om deze bestaande kernactiviteiten te continueren en daarna uit te bouwen. 

10. De gasthuizen. De diaconie heeft drie gasthuizen: In de Roos (Rooseveltlaan), In de Waard (Uiterwaardestraat) en het gasthuis in de Augustanahof. Deze laatste doen we in samenwerking met Spirit (tijdelijke opvang van vluchtelingenjongeren) en is volledig onderdeel van de Augustanahof. In de Roos en In de Waard zijn plekken waar mensen die tijdelijk (max 3 maanden) een ademplek nodig hebben kunnen logeren. Mensen komen binnen via ons eigen pastorale en diaconale werk en via partners zoals Wereldhuis, Stap Verder, ASKV (vluchtelingenwerk) en De Regenboog. Ook deze gasthuizen zijn plekken van gemeenschap waar we -samen met de huisoudsten- buurtbewoners en kerkleden graag als ‘vrienden’ mee verbinden. Mensen uit de buurt eten regelmatig mee. Gasten verbreden hun netwerk, doen mee met vrijwilligerswerk etc. In de Roos en In de Waard zijn net als In de Zwaan onderdeel van het zgn. Kemperblok. We willen graag met de kerkrentmeesters onderzoeken of er in of rond het Kemperblok ook andere maatschappelijke insteken gerealiseerd kunnen worden bv. voor ouderen. 

11. In de Zwaan. Vanuit het diaconaal centrum In de Zwaan wordt het diaconaat van onze hele lutherse gemeente ondersteund. Dit pandje aan de Maasstraat is in feite een gemeenschapsplek op zich. Mensen met hulpvragen vinden een lage drempel. Vrijwilligers uit buurt en kerk doen mee met het buro-werk. Naast vergaderingen werden er samen met ds Andreas Wöhle in de afgelopen jaren ook bijbelgesprekken georganiseerd. We zien het als uitdaging om deze gemeenschapsfunctie van ‘In de Zwaan’ te versterken. Dit in samenhang met het Kemperblok en de MLK. Een bijzonder project is het onderzoek in overleg met de bewonerscommissie en ds Marieke Brouwer naar het zgn. Stölpersteineproject (ter herinnering aan de in WO-II omgekomen Joodse bewoners van de Kemperwoningen). 

12. Wittenberg. In de Wittenberg hebben we met een grote inzet van het bestuur en projectleider van het Oude Mannen en Vrouwen Huis (OMVH) 116 appartementen gebouwd. Deze gaan vanaf eind 2017 in verhuur aan SACO voor shortstay (verblijf van minimaal zeven dagen en maximaal een half jaar). Zo hebben we het pand weten te bewaren en kunnen we met de opbrengsten ons diaconale werk versterken en uitbouwen. Het bijzondere van de Wittenberg is dat we er als lutherse gemeenschap zelf ook blijven. In 2018 gaan we het Luther Museum Amsterdam openen. Er bestond weliswaar al de goed bewaarde Luthercollectie, maar onder het motto ‘Van gesloten naar open’ is gekozen voor een actievere openstelling en presentatie. Als diaconie hebben we niet alleen een zorgplicht voor de collectie, maar vinden we het ook bijzonder belangrijk om onze geschiedenis en traditie levend te houden. De collectie biedt een unieke kans om te communiceren over het lutheranisme en het diaconaat. Via de collectie kunnen we ons verhaal vertellen en laten zien dat we niet alleen een gemeenschap zijn met een bijzondere geschiedenis, maar ook dat we springlevend zijn en vertrouwen hebben in de toekomst. Om deze reden is het goud waard dat we ook de kerkzaal hebben kunnen bewaren. Deze gaan we, naast voor het 7 Luther Museum, inzetten voor activiteiten van kerk, diaconie en buurt. De diaconie gaat dit ondersteunen met een diaconaal medewerker. 

Ofschoon het om twaalf uiteenlopende plekken gaat, zoeken we toch naar kruisbestuiving. Bv. bewoners van de hofjes doen mee in de brandpuntactiviteiten. Gemeenteleden die de vieringen bezoeken worden vriend van het gasthuis. Luthermuseum en Diaconie organiseren samen activiteiten in de kerkzaal. Een Brandpunt houdt een buitendag in een van de hofjes etc. Werken aan kennis over elkaar en onderlinge ontmoeting bv. via maaltijdtafels en rondleidingen. En zo willen we ook de samenhang laten zien. Met elkaar vormen we een veelkleurige lutherse gemeenschap en zijn we present in onze stad en in onze wereld. En daar kunnen we -in goede zin- trots op zijn. 

B. Samen met onze partners 

Maar onze stad is groter dan het bereik van bovengenoemde lutherse plekken. We hoeven ook niet de stad te coveren. Op andere plekken en in andere buurten zijn andere kerken en partners. Die willen we naar behoefte en vermogen graag steunen. Daarom gaan we in Amsterdam door met bv. de samenwerking met Kerk & Buurt Noord en het Buurtwerk vanuit de Elthetokerk in Oost. Ook steunen we vanuit deze achtergrond van harte het Wereldhuis (centrum), Stap Verder (Zuidoost), de Kledingbank (Amstelveen) , Stem in de Stad (Haarlem) en het oecumenische Drugspastoraat. Speciale partners zijn de Protestantse Diaconie, Spirit Jeugdzorg en ANMEC (Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum). In de Rivierenbuurt werken we nauw samen met HVO-Querido (theater) en Puur Zuid. In West met ABC-de Alliantie. We doen actief mee in Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken en het (privaat-publieke) Fonds Bijzondere Noden Amsterdam.

C. Thema’s en doelgroepen

We handhaven de thema’s duurzaamheid -in samenhang van sociaal, economisch en ecologisch- en sociale uitsluiting en de doelgroepen vluchtelingen/migranten, ouderen en jongeren. In de afgelopen jaren zetten we ons op het Spui intensief in voor de mensenrechten van LHBT+-ers wereldwijd. Deze strijd is helaas nog lang niet gestreden en we gaan er mee door.

Een belangrijk deel van ons budget investeren we in de in de opvang en begeleiding van vluchtelingen en migranten. Als vluchtelingen een status hebben is het niet klaar maar begint het pas. Een goede verdere inburgering is dan van groot belang en werk en structuur. Een extra kwetsbare groep vormen ongedocumenteerde vreemdelingen. We vinden het belangrijk om ons in te zetten voor perspectief en een menswaardig bestaan: zij horen niet op straat, hebben een actief programma nodig en bij terugkeer -want niet iedereen die hier wil blijven, kan ook blijven- een rugzak. We pleiten naast de 3 B’s van Bed/Bad/Brood daarom voor de 4e B van begeleiding. Waar zinvol en mogelijk doen we mee aan het debat over bv. integratie. Diaconaat is immers niet alleen helpen, maar ook signaleren van oorzaken en waar nodig spreken en protesteren.

Ouderen. We willen met de opbrengsten van de Wittenberg een extra impuls geven aan ouderenzorg via een nieuw project. We starten hiertoe met een werkgroep die hiervoor - voortbordurend op eerdere adviezen- een nadere verkenning gaat doen. We willen hierbij o.a. aandacht geven aan de grote eenzaamheid in de stad. Deze raakt overigens niet alleen ouderen, maar ook jongeren. We zullen dit doen samen met partners.

Jongeren. Spirit Jeugdzorg is een strategische partner in ons werk. We willen diaconaal iets betekenen voor jongeren die zonder helper zijn. Dichtbij en wereldwijd. Daarnaast willen we 8 ook graag jongeren nauwer bij ons werk betrekken. Dat vraagt om vrije ruimte, gesprek en open staan voor hun eigen inbreng.

D. Communicatie

Diaconie is communicatie.

We willen werken aan zichtbaarheid. Dit om te vertellen wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen. Het is ook belangrijk voor signalering, draagvlak en de werving van nieuwe vrijwilligers en fondsen. En het is belangrijk om gevonden te kunnen worden door mensen die hulp nodig hebben en voor vragen van partners. Een goede interne communicatie is hiervoor de basis: in diaconale kring zelf, met de kerkenraad, brandpunten, hofjes. Ook onderling. Voor de gemeenteleden is het belangrijk om te weten waarvoor er gecollecteerd en gebeden wordt. We vinden daarom een toelichting in elke kerkdienst belangrijk. Natuurlijk zijn onze ambtsdragers, vrijwilligers, gemeenteleden en vrienden onze belangrijkste ambassadeurs. Maar we benutten ook diverse media zoals: ons kerkblad, website www.diaconie.com, facebook, twitter @diaconieinmokum, persberichten, het Jaarbericht (breed verspreid) en de Diaconale Info. We proberen -om voldoende onze gemeenteleden te bereiken- ook in te haken bij de Nieuwsbrieven van de Brandpunten. Qua beleid decentraliseren we als lutherse gemeente momenteel richting Brandpunten (met eigen Nieuwsbrieven). Als diaconie werken we juist namens en voor het geheel van de gemeente. Bijzondere -te verwachten mijlpalen- in de komende beleidsperiode zijn:

*2018 – Opening Luther Museum Amsterdam

*2018 – 25 jaar De Nieuwe Stad (1993)

*2018 - 340 jaar Luthers Weeshuis (1678)

*2021 – 250 jaar Wittenberg (1771)

*2022 – 500 jaar Luthervertaling Nieuwe Testament (1522)

*2022 – 10 jaar Gasthuis ‘In de Roos’ (2012)

*2024 - 125 jaar Lutherhof (1909)

*2024 – 10 jaar Augustanahof

Bijzondere gelegenheden om te vieren/gedenken en kansen voor interne en externe communicatie van Luthers Amsterdam.

De buitenkant van onze communicatie moet sporen met de binnenkant: wie we zijn en wat we doen. Wat dat betreft hebben we als lutherse gemeenschap veel ‘kapitaal’: onze traditie, onze verhalen (over genade, vrolijkheid en vrijheid, appelboompjes etc.), onze symbolen (zwaan en roos), ons mooie logo, onze goed bewaarde panden en kunstbezit en ons motto ‘Onderzoek alles en bewaar het goede’. Kortom de velden zijn wit.

E. Organisatie

We doen ons werk met plm. 120 vrijwilligers -waaronder onze diakenen en bestuurders- en het team in de Maasstraat. Voor de continuïteit en vitaliteit van ons diaconale werk is het van groot belang om te investeren in onze organisatie. Het is belangrijk dat ambtsdragers, vrijwilligers en medewerkers met hun eigen talenten met plezier en inspiratie mee kunnen doen. Dat vraagt om goede ‘arbeidsvoorwaarden’, heldere taken, toerusting, werving en kadervorming. En een open klimaat waarin men mee mag doen, mee mag praten en mee mag eten! Een uitdaging voor de komende jaren is om ons werk zo te organiseren en aantrekkelijk te maken, dat onze trouwe oudere vrijwilligers enthousiast mee blijven meedoen en dat tegelijk 9 nieuwe en jonge mensen m.n. uit en rond onze gemeenschappen (zoals de hofjes) mee gaan doen.

Van het zgn. wasstraatjeproject ligt nog het huiswerk om in aanvulling op het plaatselijk reglement van de lutherse gemeente een uitwerking geven voor de diaconie en haar instellingen. Het motto hierbij is ‘Onderzoek alles en bewaar het goede’. We denken dat het voor eenheid van het beleid, de effectiviteit, kostenbesparing en goed omgaan met schaarse bestuurskracht belangrijk is om te bundelen en te vereenvoudigen. In 2014 integreerden we het Weeshuis in de Diaconie. Nu na het gereedkomen van de Wittenberg komt ook het bestuur van ons Oude Mannen en Vrouwen Huis (OMVH) in een nieuwe fase. In de afgelopen jaren groeiden Diaconie en OMVH inhoudelijk al naar elkaar toe. Zo delegeerde het OMVH het projectenbudget voor het diaconaal ouderenwerk al naar de diaconie. In 2018 maken we nieuwe stap. Het inhoudelijke ouderenbeleid gaat definitief naar de diaconie. Het OMVH krijgt een nieuwe opdracht nl. het toezicht op en beheer van het onroerend goed. In de eerste plaats voor de Wittenberg, maar dat kunnen we in de toekomst verbreden naar ander onroerend goed waar de diaconie bij betrokken is. Zo bundelen we deskundigheid en bouwen we expertise op, waar we gebruik van kunnen maken bij nieuwe initiatieven.

Op deze wijze kunnen we de agenda van de diaconie-vergadering concentreren op mensen en projecten. Qua organisatie zien we een diaconie voor ons met een verbreed dagelijks bestuur dat zorgt voor de dagelijkse leiding van het diaconiewerk. Daarnaast willen we naast de Jaarvergadering in het najaar twee of drie bijeenkomsten organiseren voor alle diakenen en op thema voor vrijwilligers, waar kan worden gebroed op het diaconale werk en afstemming plaatsvindt.

De gemeentediakenen staan voor het hart van ons diaconale werk. Zij blijven zich inzetten voor het concrete mensenwerk: de aandacht, de gemeenschapsvormende activiteiten, de diaconale vakanties, de kerstacties, de diaconale adventsacties, de collecten en verdere inbreng in de liturgie en de stille hulp. Uiteraard werken we in het gemeentediaconaat nauw samen met de ouderlingen en predikanten. We willen onderzoeken hoe we bij het gemeentediaconaat jongeren kunnen betrekken.

De Werkgroep Binnenland adviseert de diaconie over de bestedingen van het budget in stad en regio. Inzet is dat deze werkgroep niet alleen adviseert over giften, maar ook de relatie met de projecten verdiept. We willen dit verbinden met onze ‘vlekkenstrategie’. De Werkgroep Buitenland adviseert de diaconie over de bestedingen van het budget voor het werelddiaconaat. Als grondlijn werken we nauw samen met Kerk in Actie en Lutherse Wereldfederatie. Maar er zijn ook eigen lijnen zoals African Divine Church (Kenia) en de Lutherse Kerk in Suriname, waarmee de relatie gaan verdiepen. De werkgroep kan desgewenst ook adviseren over noodhulp waarvoor een apart budget is. Beleidsmatig vinden we het belangrijk om ons met onze inzet voor gemeenschapsopbouw dichtbij huis niet achter de dijken terug te trekken. We willen principieel een deel van onze middelen inzetten voor wereldwijd. Dit vinden we belangrijk omdat we er als kerk zijn voor de hele wereld en we de opdracht hebben om te delen. We vinden het ook belangrijk omdat problemen híer te maken hebben met problemen dáár. We denken hierbij bv. aan de vluchtelingenproblematiek, LHBT+ en klimaat. Vanaf 2018 begroten we € 50.000 extra voor, bij voorkeur, een nieuw project met een partner in het buitenland.

Het diaconaal team van ‘In de Zwaan’ ondersteunt de diaconie. Met name voor de ondersteuning van de gemeenschappen (5A) zijn er in 2017 nieuwe medewerkers in dienst genomen. Het team bestaat nu uit Henny Brouwer (secretaresse), de diaconaal 10 medewerkers Sophie Kwant, Elianne Schultz en Wessel Nijholt en Hanne Wilzing (algemeen secretaris). In totaal plm. 3,8 fte.

De salarisadministratie en boekhouding is uitbesteed aan de KKA (Kantoor Kerkelijke Administraties). De huuradministratie en rentmeesterschap van ons weideland bij KKG (Kantoor Kerkelijke Goederen). Het vermogensbeheer is ondergebracht bij de Insingerbank. Het technisch beheer van de Augustanahof is in handen van Keij & Stefels.

F. Financieel beleid en beheer

Uitgangspunt voor het financiële beleid van de diaconie is dat de binnenkomende gelden diaconaal besteed worden en er niet ‘gepot’ wordt. Beleid is wel om het vermogen als bronvermogen, met zoveel mogelijk een passende correctie van de inflatie, in stand te houden. Zo kunnen we de continuïteit van ons diaconale werk borgen en ook op langere termijn trouw zijn aan onze partners en projecten.

Vanwege de inkomsten uit de Wittenberg nemen onze inkomsten in de komende jaren toe. Dat gaan we zorgvuldig besteden. In de eerste 5 jaren zullen we een belangrijk deel van de inkomsten gebruiken voor de aflossingen van de leningen voor de Augustanahof en de aangegeven investeringen in gemeenschappen. Spreiding van inkomsten vinden we belangrijk. Onze bronnen zijn nu:

a. collecten en giften van gemeenteleden, vrienden en sponsoren; dit ‘levend’ geld -zeker van onze gemeenteleden en vrienden- is weliswaar niet de grootste bron maar zien we principieel wel als de belangrijkste; deze inkomsten drukken immers uit dat onze gemeenschap haar eigen diaconale werk draagt. Erfenissen en legaten zijn voor ons een belangrijke bron voor de continuïteit van het diaconale werk.

b. inkomsten uit onroerend goed t.w. Huizen Kemper (door de Kerkrentmeesters beheerde panden in de Rivierenbuurt, waarvan de diaconie een belangrijk deel ontvangt), de Wittenberg (uit verhuur aan SACO) en de huurinkomsten uit de Augustanahof

c. inkomsten uit effecten; we voeren een gematigd defensief beleggingsbeleid want het past niet voor een diaconie om te speculeren; bij het beleggingsbeleid hanteren we de duurzaamheidscriteria (sociaal, economisch en ecologisch) van de Dow Jones Sustainabilty en FTSE4Good indexen. We beleggen niet in fossiel.

d. sinds vorig jaar zijn er na aankoop van landbouwgrond in het Friese Fochteloo ook inkomsten uit pacht (biologische melkveehouderij). Dit vinden we vanuit het oogpunt van spreiding een belangrijke inzet en passend bij onze diaconale doelstellingen.

De jaarstukken worden beoordeeld door de accountant (Van Ree) en worden besproken in de zgn. Gehaktcommissie (controlecommissie). Vaststelling en goedkeuring in Diaconie en Kerkenraad, waarna toezending aan het toezichtsorgaan van de landelijke Protestantse Kerk, het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken en de (landelijke) Lutherse Financiële Commissie. Uiteraard worden de jaarstukken in verkorte vorm gepubliceerd in het kerkblad/jaarbericht en website (ANBI) en ter inzage gelegd voor gemeenteleden.

G. Route - vervolg

Na bespreking in onze diaconie en gemeentediakenen (november 2017 en januari 2018) willen we met deze versie van het beleidsplan graag eerst het ‘veld’ in

a. Toezending ter bespreking aan DB Kerkenraad (januari en februari 2018)

b. Bespreking met brandpunten, hofjes, onze werkgroepen etc.(maart-oktober 2018)

c. Bespreking met partners zoals Spirit, Protestantse Diaconie etc. (maart-oktober 2018)

d. Inzameling en bespreking in diaconie en gemeentediaconaat (november 2018)

e. Afronding in definitief beleidsplan (december 2018).